Shop Mobile More Submit  Join Login
.05072014. eunjung by choijuti .05072014. eunjung by choijuti
SO BAD :( (Sad) 
Add a Comment:
 
:iconjangddh1932001:
jangddh1932001 Featured By Owner Jul 8, 2014
Bố cục mình nghĩ nên cho vào giữa thì đẹp hơn ^^
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thks ~ lúc làm mình quên căn nên nó như thế = )))
Reply
:iconkwonnieflowennie:
kwonnieflowennie Featured By Owner Jul 8, 2014
Cậu làm china đẹp thế =^=
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
Mình mới tập làm thôi ~ chưa đến nỗi đẹp đâu
Reply
:iconkwonnieflowennie:
kwonnieflowennie Featured By Owner Jul 9, 2014
mình cũng đang tập nhưng nó hỗn độn ... #$%^&*
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 9, 2014  Hobbyist Digital Artist
= ))))
Reply
:iconfeonkastar:
feonkastar Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Photographer
cooooool
thak you very much
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Interface Designer
up art khuya ha :v
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 5, 2014  Hobbyist Digital Artist
Clap cú đêm = ))
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Interface Designer
m lm j? des hả = )) t cx des TOT
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 5, 2014  Hobbyist Digital Artist
coi phim vs des = )))
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Interface Designer
cả ngày hnay t coi fim :v
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 5, 2014  Hobbyist Digital Artist
đang hóng show của Jungsis <3 ~~~
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jul 5, 2014  Student Interface Designer
show gì á....? 
Reply
:iconchoijuti:
choijuti Featured By Owner Jul 5, 2014  Hobbyist Digital Artist
CoverGirl
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 5, 2014
Image Size
410 KB
Resolution
600×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
176
Favourites
18 (who?)
Comments
15
Downloads
2
×